CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU CẤP TỈNH - NĂM 2019

 Cá Thát Lát rút xương tẩm gia vị được Uỷ ban nhân dân tỉnh Hậu Giang chứng nhận là sản phẩm Nông nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2019