Thành tựu - giải thưởng

CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU CẤP QUỐC GIA - NĂM 2021

04/09/2022

   Cá Thát Lát rút xương tẩm gia vị được Bộ trưởng Bộ Công thương địa phương chứng nhận là sản phẩm Nông nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2021.

Xem thêm

CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU CẤP KHU VỰC - NĂM 2020

04/09/2022

 Cá Thát Lát rút xương tẩm gia vị được Cục Công thương địa phương chứng nhận là sản phẩm Nông nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực năm 2020.

Xem thêm

CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU CẤP TỈNH - NĂM 2019

04/09/2022

   Cá Thát Lát rút xương tẩm gia vị được Uỷ ban nhân dân tỉnh Hậu Giang chứng nhận là sản phẩm Nông nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2019

Xem thêm

CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU NĂM 2013

04/09/2022

   Cá Thát Lát tẩm gia vị được Hội nông dân Việt Nam, Ban chấp hành Trung ương chứng nhận là sản phẩm Nông nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2013

Xem thêm

GIẤY KHEN SẢN PHẨM ĐẶC TRƯNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG NĂM 2017

04/09/2022

   Sản phẩm Cá Thát Lát rút xương tẩm gia vị Chả cá Thát Lát tươi, được Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Cần Thơ khen tặng là sản phẩm đặc trưng tiêu biểu Đồng bằng Sông Cửu Long năm 2017.

Xem thêm

GIẤY CHỨNG NHẬN OCOP - CÁ THÁT LÁT RÚT XƯƠNG TẨM GIA VỊ

04/09/2022

   CÁ THÁT LÁT RÚT XƯƠNG TẨM GIA VỊ được tỉnh Hậu Giang công nhận là sản phẩm OCOP 4 sao.

   OCOP (viết tắt theo tiếng Anh là One commune one product). Hiểu theo nghĩa tiếng Việt là mỗi xã (phường) một sản phẩm. Cụ thể hơn là phát triển hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh các sản phẩm truyền thống, có lợi thế ở khu vực nông thôn.

   Chương trình OCOP là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị; là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trọng tâm của chương trình OCOP là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các thành phần kinh tế tư nhân (doanh nghiệp, hộ sản xuất) và kinh tế tập thể thực hiện.

 

Xem thêm

GIẤY CHỨNG NHẬN OCOP - CHẢ CÁ THÁT LÁT TƯƠI ĐÔNG LẠNH

04/09/2022

   CHẢ CÁ THÁT LÁT TƯƠI ĐÔNG LẠNH được tỉnh Hậu Giang công nhận là sản phẩm OCOP 4 sao.

   OCOP (viết tắt theo tiếng Anh là One commune one product). Hiểu theo nghĩa tiếng Việt là mỗi xã (phường) một sản phẩm. Cụ thể hơn là phát triển hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh các sản phẩm truyền thống, có lợi thế ở khu vực nông thôn.

   Chương trình OCOP là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị; là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trọng tâm của chương trình OCOP là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các thành phần kinh tế tư nhân (doanh nghiệp, hộ sản xuất) và kinh tế tập thể thực hiện.

Xem thêm

GIẤY CHỨNG NHẬN OCOP - CHẢ CÁ THÁT LÁT TẨM GIA VỊ

04/09/2022

   CHẢ CÁ THÁT LÁT TẨM GIA VỊ được tỉnh Hậu Giang công nhận là sản phẩm OCOP 4 sao.

   OCOP (viết tắt theo tiếng Anh là One commune one product). Hiểu theo nghĩa tiếng Việt là mỗi xã (phường) một sản phẩm. Cụ thể hơn là phát triển hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh các sản phẩm truyền thống, có lợi thế ở khu vực nông thôn.

   Chương trình OCOP là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị; là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trọng tâm của chương trình OCOP là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các thành phần kinh tế tư nhân (doanh nghiệp, hộ sản xuất) và kinh tế tập thể thực hiện.

 

Xem thêm

GIẤY CHỨNG NHẬN OCOP - BÁNH PHỒNG CÁ THÁT LÁT

04/09/2022

   BÁNH PHỒNG CÁ THÁT LÁT được tỉnh Hậu Giang công nhận là sản phẩm OCOP 4 sao.

   OCOP (viết tắt theo tiếng Anh là One commune one product). Hiểu theo nghĩa tiếng Việt là mỗi xã (phường) một sản phẩm. Cụ thể hơn là phát triển hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh các sản phẩm truyền thống, có lợi thế ở khu vực nông thôn.

   Chương trình OCOP là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị; là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trọng tâm của chương trình OCOP là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các thành phần kinh tế tư nhân (doanh nghiệp, hộ sản xuất) và kinh tế tập thể thực hiện.

 

Xem thêm

GIẤY CHỨNG NHẬN OCOP - KHỔ QUA NHÂN CHẢ CÁ THÁT LÁT

04/09/2022

   KHỔ QUA NHÂN CHẢ CÁ THÁT LÁT được tỉnh Hậu Giang công nhận là sản phẩm OCOP 4 sao.

   OCOP (viết tắt theo tiếng Anh là One commune one product). Hiểu theo nghĩa tiếng Việt là mỗi xã (phường) một sản phẩm. Cụ thể hơn là phát triển hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh các sản phẩm truyền thống, có lợi thế ở khu vực nông thôn.

   Chương trình OCOP là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị; là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trọng tâm của chương trình OCOP là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các thành phần kinh tế tư nhân (doanh nghiệp, hộ sản xuất) và kinh tế tập thể thực hiện.

Xem thêm