GIẤY CHỨNG NHẬN OCOP - KHỔ QUA NHÂN CHẢ CÁ THÁT LÁT

 KHỔ QUA NHÂN CHẢ CÁ THÁT LÁT sản phẩm OCOP 4 sao.